Artikel in Melkveebedrijf: Cursus “Voeding van Melkvee” goed ontvangen!

Cursus “Voeding van Melkvee” goed ontvangen!

In nauwe samenwerking hebben MijnVoer.nl, Liba en Nutrivice Consultancy B.V. dit voorjaar een intensieve rundveevoedingscursus georganiseerd voor melkveehouders uit België en Nederland. Begin maart is de cursus gestart met een kleine 100 deelnemende melkveehouders op verschillende locaties in België en Nederland. Ook hier gooide corona roet in het eten en de cursus is daarom pas de afgelopen weken afgerond.

De cursus is zeer positief beoordeeld, gemiddeld een dikke 8! Diverse cursisten hebben aangegeven dat ze een verder vervolg en verdieping zeer gewenst vinden. Vandaar dat Liba en Nutrivice Consultancy B.V. gaan starten met studiegroepen “Rundveevoeding”, met jaarlijks 3 bijeenkomsten, waarin het geleerde uit de cursus wordt herhaald en verder verdiept. Een goede ontwikkeling, er is op veel bedrijven met slimmer voeren nog heel wat te halen qua levensproductie, voersaldo en voerefficiëntie.

Veel veehouders willen graag meer inzicht krijgen in het rantsoen en daarmee een betere sparringpartner zijn in het gesprek met de voerleverancier. Ook transparantie in voersamenstelling en voerkosten zijn belangrijke beweegredenen om de cursus te volgen. Steeds meer veehouders zijn bezig met belangrijke economische kengetallen als voersaldo, voerefficiëntie en inkoopindex en begrijpen dat kennis noodzakelijk is om deze parameters structureel te verbeteren. Tussen bedrijven bestaan nog steeds flinke verschillen in voersaldo, leidend tot enorme verschillen onder de bekende streep.

Dag 1 van de cursus start bij de basis en gaat over de werking van het maagdarmstelsel. Er wordt uitgebreid ingegaan op de vertering van nutriënten als zetmeel, eiwit, vet, celwanden en suikers en op welke plek in het maagdarmkanaal deze worden afgebroken. Dit is nodig om bijvoorbeeld te begrijpen hoeveel en in welke verhouding de vluchtige vetzuren in de pens gevormd worden uit de verschillende nutriënten. Dit geeft handvaten om te kunnen sturen op melkeiwit, melkvet, liters en goede diergezondheid.

Begrippen als VEM en DVE zijn bij melkveehouders over het algemeen wel bekend, echter veranderen ook hier de inzichten. Uit recent onderzoek blijkt dat ons VEM-systeem (1975(!)), mogelijk een update nodig heeft. De huidige energie behoefte voor onderhoud, ligt voor droge koeien bijvoorbeeld ondertussen een kwart hoger dan in 1976.

De eerste dag is afgesloten met een diepgaande evaluatie van verschillende ruwvoeders en hun analyses. Aan de hand van de opgedane kennis werd aan de cursusdeelnemers gevraagd om een aantal gras- en maiskuilen te beoordelen met behulp van de “CEESSS”-methode. CEESSS staat voor Conservering, Energie, Eiwit, Smaak, Snelheid en Structuur. Veel vragen en veel interactie!

Hoe meer begrip van het karakter van het ruwvoer, hoe beter je begrijpt hoe een koe daarmee omgaat. Zo oogt een 1000 VEM voorjaarskuil vaak mooi op papier. In praktijk zien we dat het voor een koe niet altijd gemakkelijk is om dit type kuil succesvol om te zetten in melk. In het rantsoenontwerp moet de snelheid van zo’n kuil op het juiste niveau worden gecontroleerd om er de meest efficiënte benutting en optimale productie uit te halen.

Ook veel aandacht voor het begrip van de diverse krachtvoeders; dag 2 gaat dieper in op de voedingswaardes en verteringssnelheden van de verschillende natte bijproducten en droge grondstoffen. Bestendigheid van eiwit en zetmeel, smaak, verteerbaarheid, alles kwam aan bod en de informatie werd goed gewaardeerd door de cursusdeelnemers.

Het 2e deel van de dag zijn alle economische parameters van een rantsoen aan bod gekomen en zijn de deelnemers met een rantsoenberekeningsprogramma aan de slag gegaan. Op deze manier krijgen de veehouders meer gevoel bij begrippen als voerefficiëntie, inkoopindex en voersaldo.

Dag 3 is de praktijkdag, in de stal. Deze vindt plaats op een gastbedrijf waar de handjes uit de mouwen kunnen. De deelnemers beoordelen alle kuilen op het bedrijf; kijken, voelen en ruiken levert naast de analyse veel informatie op om te beoordelen hoe een koe met een specifieke kuil om zal gaan. Veel vragen over de nadelen van voeren van verse maïs, hoe maïs evolueert in de tijd en hoe de passagesnelheid en eiwitgehalte van een graskuil gestuurd kan  worden door maaimoment, bemesting en droge stofpercentage bij inkuilen.

Aan het voerhek wordt het basisrantsoen geëvalueerd op deeltjeslengte, menging, ontmenging en droge stof gehalte, o.a. met behulp van de schudbox en droge stof meting.

Dezelfde schudbox wordt tevens gebruikt om de maalfijnheid van maïsmeel te evalueren. Dit blijkt een echte eye-opener; in de praktijk is er veel verschil in maalfijnheid van maismeel. Voldoende fijngemalen maïsmeel verbetert de vertering, levert een goede voerefficiëntie op en voorkomt een overload aan bestendig zetmeel op dikke darmniveau.

Natuurlijk is er ook naar de koe gekeken. De herkauwactiviteit, conditiescore, pensvulling en mest zijn beoordeeld. Mest wordt uitgezeefd en bekeken. Er ontstaan veel vragen en inzichten worden met elkaar gedeeld. De informatie uit de stalronde wordt gekoppeld aan de resultaten van de melkcontrole, rantsoenen en alle economische kengetallen van het gastbedrijf: het plaatje is compleet!

De laatste cursusdag start met een spreker vanuit MijnVoer.nl die een uitgebreide uitleg geeft over het online platform. Door een demonstratie en door tijdens deze dag zelf actief met het programma te oefenen, weten veehouders direct voor welke prijs hun mengvoer geleverd kan worden. Als uitgangsmateriaal wordt de inhoud van hun eigen mengvoeder op de bulkbon gebruikt. Zeer actueel en concreet! Verder is op deze dag gesproken over de voeding van de droogstaande koeien en de cursus is afgesloten met het beantwoorden van diverse vragen en toelichten van een aantal actualiteiten.

Aankomende winter wordt de cursus “Voeding Melkvee” opnieuw georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met de organisatoren. Informatie is te vinden op:

www.mijnvoer.nl – www.liba.be – www.nutrivice.nl